Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.gzyms.pli w jaki sposób może je wykorzystywać?

II. Cookies

III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.gzyms.pl

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

V. Profilowanie

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

VII. Zabezpieczenia

VIII. Kontakt

IX. Informacja dla osób, których dane są przetwarzane.

 

I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.gzyms.pl i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.gzyms.pl wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz).

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel w którym dane te zostały zgromadzone. 

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

•             diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/

•             analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

II. Cookies

Witryna www.gzyms.pl l wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.gzyms.pl wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.gzyms.pl

Strona www.gzyms.pl korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informację.

Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.gzyms.pl nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.gzyms.pl , takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

V. Profilowanie

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie

i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zabezpieczenia

Witryna internetowa www.gzyms.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

VIII. Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem.


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE

1.             Administrator Pana/Pani danych osobowych jest Abakus spółka cywilna Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391 Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63, NIP:113-058-54-71.

2.             Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Mogą również Państwo żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.

3.             W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.             Zgłoszeń związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych [email protected]

Adres korespondencyjny Administratora Ochrony Danych Osobowych – Andrzej Sawnor, Dariusz Śleszyński 04-391 Warszawa ul. Dwernickiego 22 lok. 63

5.             Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (m.in. kurierzy, hostingodawcy, firmy współpracujące z Administratorem Danych Osobowych).

6.             Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Wobec Państwa nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje mogące wywołać skutki prawne lub w inny sposób istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

8.            Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a)            w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;

b)            w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Cel przetwarzania danych osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.

9.             Okres czasu, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu, w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub przez taki okres czasu na jaki wyrazili Państwo zgodę.

Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat.

10.          W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

PRODUKTY

Sortuj wg: ceny wysokości nazwy
Listwa Karniszowa QL036
Listwa Karniszowa QL036
wysokość: 14,8 cm
szerokość: 4,6 cm
Cena: 86.03 zł za m.b.
Panel 3D Wave
Panel 3D Wave
wysokość: 38,0 cm
szerokość: 113,5 cm
Cena: 234.12 zł za szt.